Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hallo Aarde en haar eigenaar, JC from Holland (hieronder de “Dienstverlener” is een verkoopdienst van digitale bestanden (o.a. e-Pub, PDF, enz.) te downloaden en/of online te raadplegen via de websites van JC from Holland te weten: HalloAarde.net en LeavingHolland.com. De voorgestelde digitale bestanden bevatten intellectuele werken, op welke de Dienstverlener over exploitatierecht beschikt, onder de vorm van elektronische boeken van verschillende en op de website vermelde formaten (met name e-Pub, PDF). De Dienstverlener is tevens de uitgever van de boeken.

Tevens wordt er via de websites digitale dienstverlening verkocht in de vorm van advies, ondersteuning en onderhoud.

Contactgegevens:

JC from Holland
Info at leavingholland.com

Of via het contactformulier

Art. 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door het invullen en valideren van het bestelformulier wordt verstaan dat de koper de Algemene Verkoopvoorwaarden die hieronder worden omschreven zonder voorbehoud aanvaardt.

Enkel de huidige voorwaarden worden aanvaard, met uitsluiting van alle overeenkomst of klantvoorwaarden.

Art. 2. Producten aanbod

2.a. Prijs

Alle artikelen die op de site worden aangeboden, worden ter goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven.

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag van de bevestiging van de bestelling. De aanbiedingen en prijzen die op de website vermeld zijn, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

De afbeeldingen op de site hebben geen enkele contractuele waarde.

De prijzen worden uitgedrukt in euro.

Eventuele communicatiekosten of kosten veroorzaakt door gebruik van apparaten of noodzakelijke software om de digitale bestanden te lezen behoren tot de klant.

2.b. Beschikbaarheid

De diensten zijn normaal gezien 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor de klant, het hele jaar door. De Dienstverlener behoudt niettemin het recht, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, om de toegang ertoe tijdelijk te sluiten en zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade van welke aard dan ook.

De beschikbaarheid van de aan het einde van de bestellingen aan de klant voorziene downloadlink naar de digitale bestanden heeft een in de bestelprocedure genoemde houdbaarheidsduur.

Art. 3. Bestelprocedure

3.a. Procedure

De Dienstverlener is enkel gebonden door de bestelling van de klant vanaf de verzending van een elektronisch bevestigingsbericht, na bevestiging van de bank omtrent de betaling. Deze bevestiging vermeldt:

de referenties van de Dienstverlener
het besteldetail, met inbegrip van de totaalprijs van de bestelling;
of een link naar de pagina waar de klant de gekochte bestanden online kan lezen en een activatiecode of een link naar de pagina waar de klant de gekochte bestanden kan downloaden.

3.b. Bewijs

De gegevens die door de Dienstverlener en zijn betalingssysteem of door zijn hosts of dienstverleners worden geregistreerd, vormen het bewijs van het geheel van de transacties die door de uitgever en zijn klanten werden uitgevoerd.

De gegevens die door het betalingssysteem van de Dienstverlener worden geregistreerd, vormen het bewijs van de transacties.

3.c. Betaling

De bestellingen van digitale bestanden te downloaden (e-Pub, PDF) zijn betaalbaar via PayPal, via een beveiligde server.

De andere digitale producten (dienstverlening, advies en ondersteuning voor websites enz.) kunnen op factuur vooraf betaald worden. Werkzaamheden vangen aan na ontvangst van de betaling.

De beveiliging van de elektronische betalingen en de goede uitvoering van de betalingsopdrachten in het algemeen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze overdrachten beheren. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit enige fout, verzuim, pech, functiestoornis of overtreding die niet direct aan Dienstverlener kan worden gesteld. Het hoort aan de klant om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de betalingsdiensten die hij gebruikt. Transacties met PayPal worden beheerst door de algemene voorwaarden van Paypal , die geraadpleegd kunnen worden op de website van PayPal.

3.d. Facturatie

De aankoopfactuur wordt op elektronische wijze verzonden, naar keuze van de Dienstverlener Door het maken van een bestelling wordt verstaan dat de koper elektronische facturatie expliciet aanvaardt.

3.e. Beveiliging en archivering

Het online betalingssysteem wordt door een gespecialiseerde partner beheerst. Meer informatie over de veiligheidstandaard verleend door deze partner kan gevonden worden op de website van PayPal.

De e-book-verkoopoverzichten van digitale producten die via de sites van JC from Holland worden gesloten, worden door deze laatste gearchiveerd buiten de Europese Unie, maar worden niet ter beschikking gesteld van derden – ongeacht het feit of die koper zijn of niet.

Art. 4. Uitvoering van de bestelling

De link naar de download-pagina of de activatiecode is vermeld in de e-mail van bevestiging.

De toegang tot de gekochte bestanden is open enkel en persoonlijk aan de klant binnen maximum 48 uur vanaf de bestelling en heeft een beperkte houdbaarheidsdatum welke vermeld staat in de aankoop e-mail.

Vanaf het moment waarop de Dienstverlener de download (met activatiecode) naar de gekochte digitale producten aan de klant heeft verzonden, heeft de klant geen mogelijkheid meer om zijn bestelling af te zeggen. De aankoopprijs zal automatisch gerekend worden, ook als de klant beslist de bestanden niet te downloaden.

In geval van moeilijkheden – met name indien de klant de downloadlink of de activatiecode niet op de e-mail die in zijn klantrekening vermeld is, zou krijgen – kan de klant de contact opnemen via het bovenvermelde email adres of de op de website aanwezige contactformulieren.

Art. 5. Aansprakelijkheid

De Dienstverlener heeft enkel een middelenverbintenis wat betreft de toegangstappen van de website, het bestellingsproces, de levering of de vervolgende diensten.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet-netwerk, met inbegrip van dienstbreuk, uitwendige indringing of aanwezigheid van een informaticavirus, oplichtingspoging door phishing (of door andere wijze), verduistering of diefstal van informatie, of ieder ander feit van overmacht.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade van welke aard dan ook, lichamelijk of materieel, gevolg van onaangepast of in strijd met het doel van het productgebruik.

Welke dienst verleend dan ook, de Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld (i) in geval van onrechtstreekse schade, waaronder, zonder beperking enig financiële of commerciële schade, clientèleverlies of enig commerciële storing, toename van de kosten en andere algemene kosten, winstderving, verlies van merkimago, enig uitstel of verstoring van de planning van projecten of activiteiten van de klant, enz., (ii) in geval van onvoldoende medewerking van de klant in de uitvoering van de overeenkomst,

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele functiestoornis die op het moment van de download of het online raadplegen van de gekochte digitale bestanden zou plaatsvinden en die niet aan de Dienstverlener toe te wijten is. Het bewijs dat de functiestoornis toe te wijten is aan de Dienstverlener, behoort aan de klant.

Niettemin zal de Dienstverlener er, in geval van moeilijkheden, voor zorgen klanten in staat te stellen de gekochte digitale producten te krijgen. De uitgever moedigt zijn klanten aan om contact te nemen via het hierboven vermelde e-mail adres.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant niet in staat is om de bestanden te lezen, omwille van hun onverenigbaarheid met het informatica-systeem.

Art. 6. Intellectuele eigendom

6.a. Licenties

De Dienstverlener behoudt het exclusieve eigendomsrecht van alle rechten die verbonden zijn met de inhoud die hij uitgeeft, zowel de intellectuele als de economische rechten.

De klant verbindt zich ertoe de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van de Dienstverlener niet te schaden en de nodige maatregelen te nemen om het eerbiedigen van de rechten van de Dienstverlener door de personen waarvoor hij instaat, te garanderen.

De Dienstverlener kent de klant een wereldwijd, niet-exclusief, niet in de tijd beperkt, onoverdraagbaar persoonlijk recht toe om het bestand op een elektronische drager, buiten enig netwerk te lezen binnen de grenzen van het normale gebruik en voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik.

Het is de klant niet toegestaan kopieën aan te bieden aan derden, onder welke vorm en aan welke voorwaarden dan ook, ook niet ten kosteloze titel.

Het is de klant eveneens verboden om, ongeacht het doel (commercieel of niet), het bestand te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te verdelen, op een netwerk of op eender welke andere manier aan derden ter beschikking te stellen.

De klant verbindt er zich formeel toe om noch het bestand, noch een gedeelte ervan, mede te delen aan derden, al dan niet ten kosteloze titel.

6.b. Technische beveiligingsmaatregelen

De toegang tot digitale bestanden vereist een internetverbinding, tot internet verbonden elektronische apparaten en software om de bestanden te lezen. Deze apparaten en software moeten de leesbaarheid van de door de Dienstverlener voorziene digitale bestanden toelaten, in een of meer formaten ruim aangenomen, en overeenkomen met de door deze typen van bestanden vereiste technische elementen.

De klant verbindt zich ertoe om de controletechniek van het gebruik van digitale bestanden, en ieder dispositief dat hetzelfde doel nastreeft, niet te omzeilen of te schaden.

Art. 7. Diversen

Definities:

Bestand: informaticabestand, van een bepaald format, die de verbeelding van een werk van de geest op een elektronische toestand toelaat. Hetzelfde werk, op twee verschillende formats (bijvoorbeeld PDF et e-Pub) voorgesteld, komt overeen met twee verschillende digitale bestanden.

Download: uitzending en reproductie, op de harde schijf van een computer of op ieder database van de klant, van een digitaal bestand bevattende het werk dat de klant koos te kopen, enkel bestemd voor lezing door de klant.

Website of websites : internetsites op dewelke de digitale bestanden door de Dienstverlener op de markt worden gebracht (halloaarde.net en leavingholland.com).

Leuk artikel? Deel het!